عکاسی ، فیلم برداری ، مستند سازی ، تصویر سازی و طراحی اینا فقط یک شغل و حرفه معمولی نیست یک عشقه یک زبانه برای حرف زدن با تمام مردم دنیا .