داشتیم میرفتیم تا تعدادی از بسته های لوازم التحریر که برای دانش آموزانی در مناطق محروم آماده کرده بودیم رو بینشون توزیع کنیم بچه هایی از جنس آسمان در پشت کوه جایی که دانش آموزان حتی از معمولی ترین اقلام تحصیلی محروم بودن این عکس رو از پشت پنجره ماشین توی جاده گرفتم قبل این که به کوه ها برسیم