هنر به مانند روح به تن سنگ زمین است و زبان مشترک تمام انسان ها

آدمی به عمر خویش حس میکند و تجربه میکند زندگانی اش را که با تمام شباهت به دیگران ظرافت بی مثالی دارد؛ و در لحظه لحظه زندگی میکوشد تا بگوید از خویش...

ولی افسوس که اکثر مردم جهان گنگ اند، و نمیدانند که به زبان سر به گوش میخوانند و اگر به زبان دل سخن بگویند به دل...

هنر زبان مشترک تمام انسان هاست همه آن را میفهمند و حس میکنند؛ بدون نیاز به مترجم، وقتی عکاس از درد بگوید مخاطب با چشمش درد را میشوند و حس میکند.

ولی افسوس که اکثر مردم جهان گنگ اند و زبان نمیدانند؛ و این سبب شده این همه ناملایمات که بشر را فراگرفته.

پس بگویید به زبان جانتان حرفی که در جانتان است.

هنر زبان مشترک و فطری انسان و تنها مسیریست که میتوانیم به آن مخاطب را به حس خود مبتلا کنیم.